Til hovedinnhold

Veisikring

Arbeid langs vei og andre trafikkerte områder krever varslings- og sikringsutstyr i henhold til gjeldene regelverk. Garda Sikring har både varslingsprodukter og langsgående sikring som gir trygge forhold for arbeidere og trafikanter.

Langsgående sikring

Garda SmartProtect er vår boltefrie løsning for en tryggere arbeidsplass langs vei. Løsningen er i kapasitetsklasse T3 og har godkjente testresultat i henhold til NS-EN 1317-2. Systemet har en minste installasjonslengde på 20,10 meter. Lignende løsning er Garda GP Sikring som er betongrekkverk med stålforsterkning godkjent til bruk ved midlertidig sikring langs vei og ved byggeplass. Tilgjengelig i 3 og 1 m lengder, i tillegg til start- og sluttelement.

Varslingsutstyr

Våre produkter innen varslings- og sikringsutstyr gir god og tydelig varsling ved arbeid langs vei og på andre trafikkerte områder. Bruk av varslingsutstyr gjør at skader og ulykker reduseres både hos trafikanter og arbeidere på plassen. Varsling bør også benyttes inne på bygge- og anleggsplass for å markere hindringer, kjøreveier etc. Stor fleksibilitet og lav vekt gjør dette til enkle produkter å ta i bruk.

Vektblokker

Når det benyttes byggegjerder, vil bruk av vektblokker i stedet for vanlige føtter gi en tryggere sikring f.eks. langs fortau. Det unngås snublekanter for fotgjengere og syklister og de fyllbare fundamentene har blitt testet til å tåle en vindstyrke på opptil 25 m/s. Dette er unikt, tatt i betraktning bredden som kun er på 38 cm.

Viltgjerde

Vanligste bruk av viltgjerde er for å øke trafikksikkerhet ved å hindre at dyr ikke kommer i konflikt med vei og jernbane. Viltgjerde leveres primært etter Statens Vegvesen sin standard for viltgjerde.

Garda Sikring er Norges ledene på montasje av viltgjerde og har de siste 3 årene montert opp mot 100km viltgjerde langs vei og jernbane. Installasjonen er gjort på nye veiprosjekter og langs jernbane for BaneNor. Vi har et eget erfarent dedikert team som primært jobber med viltgjerder og maskinell montasje for å sikre effektiv og sikker installasjon av store mengder viltgjerder.

Statens Vegvesen har en serie med håndbøker med ulike hovedtema. Nedenfor er linker til to av disse bøkene, som bl.a. tar seg av sikring ved arbeid langs vei.

Håndbok N301 – Arbeid på og ved veg – Unngå ulykker ved riktig og god varsling og sikring av arbeidet.
Håndbok R310 – Trafikksikkerhetsutstyr – Tekniske krav til sikkerhetsutstyr

Arbeidsvarsling
Veileder for arbeidsvarsling i Oslo skal anvendes av byggherrer, tiltakshavere og entreprenører som skal utføre arbeid på eller ved kommunal vei i Oslo, og som må
utarbeide en skilt- og arbeidsvarslingsplan.

Arbeidsvarsling

Graveinstruks
Oslo kommune Bymiljøetaten har utarbeidet denne graveinstruksen for at ulempene skal bli minst mulig og for å klargjøre hvilke krav som settes til både byggherre og entreprenør som skal gjennomføre gravearbeidet. Gjennom bestemmelsene og kravene i denne instruksen ønsker Bymiljøetaten å kunne bidra til en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeidene og en fullgod istandsetting etter graving

Graveinstruks
Graveinstruks ved gatetrær og i park/friområder