Til hovedinnhold

Bygg og Anlegg

Bygge- og anleggsnæringen er en av de største bransjene i Norge, men også en av de mest skadeutsatte. Det blir gjort mye godt arbeid for å unngå uhell, og her skal vi i Garda bidra med det vi kan for å sikre liv og helse. Vi har markedets bredeste sortiment av flyttbare produkter og løsninger til bygge- og anleggsplass.


Flyttbare gjerder

Byggegjerder er den mest vanlige formen for avsperring og sikring av byggeplass. De gir høy grad av fleksibilitet og en rekke tilleggsutstyr er tilgjengelig for å øke sikringsnivået. De høye gjerdene leveres i ulike kvaliteter, og valg av gjerde bør vurderes ut fra pris, ønsket levetid og krav på byggeplass. Det er ikke alltid man trenger den høyeste kvaliteten, men riktig kvalitet etter bruksområde og forventninger. I tilfeller der sikringen ikke skal hindre klatring over sperringene, kan det være hensiktsmessig og enklere å benytte sperregjerder med integrert fot.

Porter og adgangskontroll

Valg av løsning for tilgang til avsperret område avhenger av sikringsnivået man ønsker. Vi har alt fra enkle gang- og kjøreporter som kan låses med hengelås, til motoriserte porter med GSS-styringsenhet og HMS-kortleser som enkelt gir full oversikt på hvem som er på området og driftsstatus på port.

Støydemping

Støydempende duker anbefales ved arbeid i tettbygde strøk. Disse gir en støyreduksjon på mellom 14-20 dB. Dukene har lav vekt og kan henges f.eks. opp på byggegjerder. Vi leverer bl.a. grå duker på 10 meter rull, som bidrar til et hyggeligere miljø for naboer til bygge- og anleggsplassen.

Profilering og skjerming

Mange ønsker å benytte duker for å skjerme byggeplassen for innsyn og unngå at støv og småstein kommer ut på fortau/vei. I tillegg til å skjerme byggeplassen, er duker også perfekte for å skape et hyggeligere miljø rundt området for naboer og forbipasserende samt varsle om gjeldene HMS-regler på området.

Tilbehør

Det er en rekke tilbehør tilgjengelig for å øke sikkerhetsnivået, brukervennligheten og bruksområdene på standard bygge- og anleggssikring. Eksempler på dette er sikkerhetsklammer mellom byggegjerdene, transportpaller for gjerdene, LED-belysning langs gjerdelinjen, vindsikring av gjerdene og refleksbånd for bedre synlighet.

Denne forskriften er viktig for alle å sette seg inn i som er involvert i bygg og anlegg. Den beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Byggherreforskriften 

Internkontrollforskriften er en regulering av HMS-lovgivningen, som forteller nærmere og mer konkret hva internkontrollen går ut på og hvilke krav som stilles. Dette er systematiske tiltak for å sikre at virksomhetens aktiviteter er i samsvar med HMS-lovgivningen. Forskriften blir også kalt HMS-forskriften, og gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn..

Internkontrollforskriften 
Forskriften med kommentarer og veiledning

Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske arbeidstakere, skal ha HMS-kort. HMS-kortet skal vise hvilken virksomhet du jobber for og hvem du er. HMS-kortet skal bidra til å skape bedre oversikt over aktørene på en bygge- og anleggsplass.

Forskrift om HMS-kort
Arbeidstilsynets informasjon om HMS-kort
Bestilling av HMS-kort

Denne forskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot fare som oppstår eller kan oppstå i forbindelse med bergarbeid.

Bergarbeidsforskriften

Arbeidsvarsling
Veileder for arbeidsvarsling i Oslo skal anvendes av byggherrer, tiltakshavere og entreprenører som skal utføre arbeid på eller ved kommunal vei i Oslo, og som må
utarbeide en skilt- og arbeidsvarslingsplan.

Arbeidsvarsling

Graveinstruks
Oslo kommune Bymiljøetaten har utarbeidet denne graveinstruksen for at ulempene skal bli minst mulig og for å klargjøre hvilke krav som settes til både byggherre og entreprenør som skal gjennomføre gravearbeidet. Gjennom bestemmelsene og kravene i denne instruksen ønsker Bymiljøetaten å kunne bidra til en effektiv og hensynsfull gjennomføring av gravearbeidene og en fullgod istandsetting etter graving

Graveinstruks
Graveinstruks ved gatetrær og i park/friområder