Til hovedinnhold

Salgs- og leveringsbetingelser

Disse betingelser gjelder for alle selskaper i Garda Sikring AS og er gjeldende dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

 

1.Tilbud
Om ikke annet er angitt i tilbudet er dette gyldig i 10 dager fra tilbudsdato, med mindre det er skriftlig tilbakekalt.

2. Tilbudsbilag
Tegninger, beskrivelser, beregninger og andre bilag til tilbud er Garda Sikring AS sin eiendom og må ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende. Tilbudsbilag er til orientering og ikke bindende i enhver detalj. Det tas forbehold om endringer i mål og spesifikasjoner.

3. Bestilling
Bestilling skal skje skriftlig. Garda Sikring AS kan ikke belastes for kostnader ved eventuell levering av feil varer dersom skriftlig bestilling ikke er mottatt.

4. Levering
Levering skjer i henhold til tilbud, bestilling, ordrebekreftelse og disse vilkår. Leveringstiden gjelder fra den dag selger har mottatt bestillingen. Leveringstiden skal anses forlenget med en tid tilsvarende forsinkelsen dersom: a) kjøper har unnlatt å stille den forlangte sikkerhet. b) kjøper ikke i rett tid har gitt selger de tekniske opplysninger som er nødvendig for leveransen. c) kjøper eller hans kunde forlanger forandring i leveransen som kan forårsake forsinkelser. d) oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, kassering av arbeidsstykker, mangel på arbeidskraft, innskrenkninger som gjelder krafttilførsel eller forsinkelse av leveranse fra underleverandør som følge av omstendigheter omtalt i dette punkt eller andre Force Majeure hendelser. Garda Sikring AS skal varsle kjøper om forsinkelser og dens varighet i så god tid som mulig. Garda Sikring AS er ikke ansvarlig for økonomisk tap eller følgeskader forårsaket av forsinket levering.

5. Overtakelse
Ved vareleveranser regnes alle varer i h. t. følgeseddel som mottatt når kunden har kvittert for leveransen. Eventuelle mangler må påføres fraktbrevet ved mottak / kvittering hvis disse skal kunne gjøres gjeldende. Ved prosjektleveranser anses prosjektet som ferdigstilt fra Garda Sikring AS sin side ved utsendelse av sluttfaktura. Hvis det kan påvises omfattende feil eller mangler kan kunden nekte overtakelse inntil disse er utbedret av Garda Sikring AS. Er eventuelle feil eller mangler av mindre vesentlig grad har kunden ikke rett til å nekte overtakelse, men har anledning til å holde tilbake en forholdsmessig andel av kjøpesummen inntil Garda Sikring AS har foretatt utbedring. Hvis kunden ikke skriftlig har meldt fra til Garda Sikring AS om eventuelle feil eller mangler ved leveransen innen 10 virkedager etter utstedelse av sluttfaktura regnes leveransen som overtatt og godkjent.

6. Bilder av levert og evt. montert løsning
Hvis ikke annet er avtalt, kan bilder/film av ferdigstilt prosjekt levert og/eller utført av Garda Sikring, benyttes på Garda Sikring sin nettside og sosiale plattformer. Ved slik publisering vil det ikke vises til konkret adresse for prosjektet, og hovedformålet er å vise produktene til andre som inspirasjon og tips. Løsninger for sikring av samfunnskritiske installasjoner eller andre høysikringsprosjekt, vil ikke bli publisert uten skriftlig samtykke fra kunde.

7. Priser
Oppgitte priser er alltid eksklusive merverdiavgift, emballasje og forsikringer, og gjelder fritt opplastet Garda Sikring AS sitt lager. Er ikke annet avtalt gjelder bestillingsdagens priser dersom leveransen skal skje omgående (dvs. så raskt som det normalt er mulig å levere). Garda Sikring AS har rett til å regulere prisene dersom det skjer endringer i valutakurser eller gjeldende satser for transport, toll og avgifter mellom bestillingstidspunkt og leveringstidspunkt.

8. Garda Smart Service – GSS
GSS styringsenhet leveres sammen med våre motoriserte produkter. GSS har et årlig abonnement, og oppsigelse må skje skriftlig og har tre måneders oppsigelsestid. Ved reaktivering av oppsagt enhet påløper det et oppstarts gebyr etter gjeldende satser. Ilagt i abonnementet ligger alle kostnader for SIM-Kort og administrasjonsgebyr. Automatisk SMS utsendelse ved innleggelse av nye brukere tilkommer med eget gebyr. Service – og supportavtale med telefontid i vanlig arbeidstid kl. 8-16. Administrativ skytjeneste for opptil ni administratorkontoer pr. objekt.

9. Prisgrunnlaget
Oppgitte priser inkluderer ikke: a) Økte kostnader som følge av kundens ønske om tillegg eller endringer etter avtalens inngåelse. b) Omkostninger og merarbeid som påløper hvis det, etter at avtalen er inngått, viser seg at grunnlagsmaterialet er mangelfullt eller ufullstendig. c) Omkostninger som følge av forsinkelser eller andre forhold som skyldes kjøper, eller hans kunde / leverandør. d) Overtidsarbeid eller andre tiltak som ønskes av kunden for å oppnå en raskere levering enn det avtalen sier.

10. Fakturering
Fakturering skjer i utgangspunktet ved levering, men vi forbeholder oss retten til å for-fakturere opptil 25% av kontraktsum ved aksept på tilbudet, med mindre annet er avtalt skriftlig. Dette gjelder tilbud på over NOK 50.000, -. Montasje faktureres hvis ikke annet er avtalt, månedlig basert på fremdrift avregnet etter oppsatte mengder. Spesialbestilte varer faktureres med 80% ved levering på montasjested. Ønsker kjøper å utsette leveransen kan Garda Sikring AS fakturere leveransen iht. opprinnelig leveringsavtale. Ved del-leveringer faktureres hver del-levering for seg.

11. Betalingsbetingelser
All kreditt skal være godkjent og avtalt på forhånd. Ved kredittsalg er betalingstiden netto pr. 15 dager hvis ikke annet er avtalt. Garda Sikring AS har salgspant i de leverte varer inntil hele kjøpesummen, inklusive renter og omkostninger er fullt betalt. Kunden plikter å oppgi dette til sin sluttkunde hvis ikke varer skal anvendes til eget bruk. Det er ikke lov å videreselge varer før faktura er fullt oppgjort.

12. Reklamasjon
Kunden plikter snarest å undersøke leverte varer. Dersom feil eller mangler foreligger, plikter kunden omgående å underrette Garda Sikring AS.

13. Feil ved varen
Anmerkninger om feil ved varen må fremsettes innen 10 dager etter mottak. Garda Sikring AS forbeholder seg rett til å reparere varen eller erstatte den med ny.

14. Retur
Retur av varer kan kun foretas etter avtale med Garda Sikring AS. Godkjent retur krediteres med 80 % av debitert beløp. Returfrakt dekkes av kunden.

15. Produktansvar
Garda Sikring AS kan bare gjøres ansvarlig for personskade hvis det kan dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av Garda Sikring AS eller noen de har ansvar for. Garda Sikring AS har ikke ansvar for skade på fast eiendom, løsøre eller noen form for indirekte tap (driftstap, tapt fortjeneste etc.) som følge av feil eller mangler på levert utstyr.

16. Garanti
Produkter levert av Garda Sikring AS har en garanti på 12 måneder som gjelder material og produksjonsfeil. Garantien dekker reparasjon og utskifting av deler i ordinær arbeidstid. Garantiansvar bortfaller hvis det er gjort endringer eller inngrep på produktet, eller skade er oppstått som følge av uriktig eller ukyndig bruk. Ved feil eller skader som skyldes uriktig montasje / installasjon bortfaller også garantien dersom montasjen / installasjonen er utført av andre enn Garda Sikring AS.

17. Force Majeure
Dersom levering hindres av arbeidskonflikt, krig, brann, ulovlige aksjoner, stopp i råvaretilgang, tiltak fra Statens side eller andre omstendigheter som Garda Sikring AS ikke har herredømme over, er Garda Sikring AS ikke forpliktet til å opprettholde avtalt leveringstid eller til å betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering.

 

Dokument ID: 86-8