Til hovedinnhold
Vi skal påvirke, utfordre og gå foran – sammen!

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraftig utvikling for oss er å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Vi skal være en ledende drivkraft for bærekraftsarbeid i vår bransje.

Bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: økonomi, miljø og sosiale forhold. For de mer velstående landene er bærekraftig utvikling viktig for å skape stabilitet og fred. Den økende ulikheten i levekår er en trussel mot bærekraftig utvikling fordi den skaper konflikter i samfunnet. Utslippene av CO2 må ned og det samme må vårt store forbruk av produkter og tjenester.

Ansatt produserer flettverk

Kommunikasjon og bærekraftsrapportering

Vi skal jobbe bevisst med intern og ekstern synlighet, kommunikasjon og nye tiltak relatert til våre valgte bærekraftsmål med tilhørende handlingsplaner i våre avdelinger og selskaper både felles og hver for oss. Det er utfordrende å kommunisere bærekraft, men det er viktig og vi skal gå foran, være et eksempel, motivere andre og bruke våre kanaler aktivitet. Å aktivt jobbe med bærekraft og samfunnsansvar gir bedriften et bedre omdømme, et unikt fellesskap og en felles tro på fremtiden. Det er viktig for oss om å måle og dokumentere vårt bærekraftsarbeid. Dette gjøres gjennom en årlig bærekraftsrapport.

Våre bærekraftsmål

Vi har gjennom en aktiv involvering med våre selskaper og ansatte, valgt å fokusere ekstra på seks bærekraftsmål. Målene er valgt ektefølt og helhjertet. Disse føler vi er spesielt viktige for oss for å ivareta vår rolle som en stor og lokal næringslivsaktør og samfunnsbygger. Vi skal ha et aktivt forhold til våre valgte bærekraftsmål. De skal drive oss, våre kunder og partnere mot ny, verdifull bærekraftig utvikling.

Team Rynkeby

Sponsorater

Vi i Garda Sikring jobber aktivt med bærekraft og samfunnsansvar. For oss er det viktig å bidra med å bygge bærekraftige byer og lokalsamfunn der vi har egne lokale avdelinger. Vår visjon er vi sikrer samfunn og verdier – det forplikter oss som jobber her og de vi jobber sammen med. Gjennom året støtter vi og bidrar til en rekke arrangement, aktiviteter og sponsorater for både internt og eksternt bruk. Ofte med selskaper og prosjekter som har sterke verdier vi kan assosiere oss med og som underbygger våre egne verdier.

“Du kan ikke kommunisere deg til et bærekraftig omdømme, men kommunikasjon kan faktisk hjelpe deg til å bli mer bærekraftig.”

Interne rutiner

Leverandør

Garda skal aktivt påvirke sine leverandører til å utvikle produkter og tjenester med fokus på bærekraft. Ved valg av leverandør skal miljøhensyn være et viktig kriterium, og vi jobber for at leverandører skal vise til sertifikat/miljøtiltak som bidrar til et grønnere skifte.

Strømsparing

Mest mulig effektiv strømbruk skal etterstrebes. F.eks. skal alt unødvendig lys på kontor slukkes etter arbeidsslutt og alle ovner er termostatstyrt. Vi henstiller til papirløst kontor med størst mulig grad av digitale løsninger.

Reisevirksomhet

Det er tilrettelagt med hjelpemidler/system for gjennomføring av digitale interne og eksterne møter. Vi legger til rette for at egne ansatte kan bruke hjemmekontor som supplement til arbeid fra selskapets lokaler.

Firmabiler

Alle nye firmabiler skal være ELbil. Dette gjelder også nyttekjøretøy/-verktøy som kan gjøre tilsvarende nytte og er egnet for oppdrag, og er i henhold til konsernets bilpolicy.

Serviceoppdrag

Ved hjelp av Garda SmartService kan mange serviceoppdrag utføres via telefon uten behov for utrykning. Dette skal aktivt informeres til kunder, slik at de kan etterspørre dette alternativet til utførelse av service.

Avfallshåndtering

Gode rutiner for avfall og retur både på kontor, lager og ved serviceoppdrag. Det skal være størst mulig grad av gjenbruk der det er mulig. Rutiner er i henhold til morselskapets ISOsertifisering. Grønt Punkt via Stena Recycling, vår leverandør på området.

Internt miljø-vett

Alle ansatte henstilles til å ta miljøbevisste valg der det er mulighet for dette.

Digitale hjelpemidler

Vi henstiller til papirløst kontor med størst mulig grad av digitale løsninger.