Havnesikring – ISPS

Havnene utgjør kritisk infrastruktur langs Norges kystlinje. 90 prosent av alt gods som transporteres mellom Norge og utlandet transporteres med skip, og havnene står derfor overfor en svært kompleks sikkerhetsutfordring for å beskytte viktig transport og forhindre fiendtlig aktivitet i det norske farvann.


Her kan du lese mer om hvilke løsninger Garda Sikring har for havnesikring, og hvilke regler som gjelder.


Våre løsninger for havnesikring/ISPS

Som Norges ledene leverandør kan Garda Sikring tilby flere tjenester for å støtte i arbeidet knyttet til etablering og opprettholdelse av ISPS sikring i Norge:

 • Rådgivning på perimetersikring ifbm utarbeidelse av ROS-analyse og sikringsplan for å møte ISPS krav
 • Montasje og installasjon av perimetersikring, herunder gjerder, porter og bommer, og skallsikring
 • Midlertidige sikkerhetsprodukter ifbm økt maritimt sikringsnivå
 • Service og vedlikehold av utstyr for å opprettholde ISPS kravene løpende
  • Årlig service av automatiserte bommer og porter.
  • Løpende reparasjon og vedlikehold av automatiserte bommer og porter
  • Reparasjon av gjerde og inspeksjon av gjerdelinje
  • Beredskapstjenester med garantert responstid

ISPS-reglementet er et internasjonalt regelverk for sikring av skip og havneanlegg vedtatt av FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) og gjelder for havneanlegg som betjener følgende skip i internasjonal fart:

 • Passasjerskip, herunder hurtiggående passasjerskip,
 • lasteskip, herunder hurtiggående lasteskip, med bruttotonnasje 500 eller mer, og
 • flyttbare boreinnretninger som forflyttes ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri.

Kravene reguleres i Norge gjennom Forskrift om sikring av havneanlegg – Lovdata, og Kystverket er tilsynsorgan i Norge.

Havneanlegg som betjener skip i internasjonal trafikk skal være ISPS-godkjent, det vil si avgrenset, inngjerdet og kontrollert. For å få status som ISPS havn må følgende aktiviteter gjennomføres:

 • Kontroll ved adgangen til havneanlegget; etablere barrierer/gjerder og porter, identifikasjon av personer og kjøretøy
 • Overvåkning av havneanlegget, inklusive ankerplasser og kaiplasser/-arealer (belysning, kamera/video-overvåkning, bevegelsesdetektorer/alarmer og patruljering/inspeksjon)
 • Overvåkning av forbudte områder innenfor havneanlegget for å sikre at bare autorisert personell har adgang
 • Oppsyn og kontroll med godshåndteringen
 • Oppsyn og kontroll med levering av skipsforsyninger

Kravet til fysisk sikring reguleres gjennom kravet til en sikringsplan som skal angi hvilke sikringstiltak som skal treffes for å kontrollere adgangen til områdene (adgangsbegrenset område), og for å kontrollere aktivitetene som foregår i de adgangsbegrensede områdene. Målet med sikringsplanen er å møte kravene til maritimt sikringsnivå (§4). Sikringsnivå er angivelse av graden av risiko for at en sikringshendelse vil bli forsøkt utført eller vil inntreffe:

 • Sikringsnivå 1: Det nivået hvor et minimum av relevante sikringstiltak skal opprettholdes til enhver tid
 • Sikringsnivå 2: Det nivået hvor relevante tilleggstiltak for sikring skal opprettholdes for en viss tidsperiode på grunn av en midlertidig økt risiko for hendelser som kan true sikkerheten
 • Sikringsnivå 3: Det nivået hvor ytterligere spesifikke sikringstiltak skal opprettholdes for en begrenset tidsperiode når en hendelse som kan true sikkerheten er umiddelbart forestående eller sannsynlig

Adgangsbegrensede områder kan ha flere formål, blant annet å beskytte passasjerer, havneanleggets ansatte og besøkende, beskytte sikringssensitive områder og steder i havneanlegget og beskytte gods og skipsforsyninger mot ulovlige inngrep. Adgangsbegrensede områder kan være av permanent karakter eller opprettes ved behov, for eksempel kun på sikringsnivå 2 og/eller 3. Videre kan et havneanlegg kan ha ett eller flere adgangsbegrensede områder.

Et av kravene til adgangsbegrensede områder er at de er avgrenset med gjerder og barrierer på adgangspunkter, jf ISPS-koden del B 16.17.1 og 16.27.1. Krave til gjerdene eller andre sperringer er at de møter en standard som godkjennes av avtalestaten, som i Norge i praksis er Kystverket. Gjerder og andre sperringer godkjennes ved at Kystverket godkjenner sikringsplanen, noe som i praksis vil si at Kystverket setter krav til gjerde eller barriere oppfyller kravene i Sikringshåndboka. Kystverket kan imidlertid kunne godkjenne andre tilsvarende gjerder, så fremt ROS-analysen kan tilstrekkelig dokumentere at tilsvarende sikring møter kravene.

Hvilken bransje skal du sikre?

© Carina Johansen / NTB
God nok sikring av vår kritiske infrastruktur er viktig for å unngå at samfunnet mister forsyninger som befolkningen trenger. I Garda Sikring har vi høysikkerhetsprodukter rettet mot å hindre terrorhandlinger.
Vi er spesialist på flyttbare sikringssystemer til bygge- og anleggsplass. Vi tilbyr komplette løsninger til entreprenører og andre selskap i byggebransjen.
Vi har produkter for trygg sikring av idrettsarrangement, konserter, messe- og salgsområder, festivaler og andre steder hvor det er ansamling av mennesker.
Som Norges ledene leverandør kan Garda Sikring tilby flere tjenester for å støtte i arbeidet knyttet til etablering og opprettholdelse av ISPS sikring i Norge.
Arbeid langs vei og andre trafikkerte områder krever varslings- og sikringsutstyr i henhold til gjeldene regelverk. Vi har bredt sortiment tilgjengelig.
Til landbruksnæringen har vi flyttbare og fastmonterte løsninger i sortimentet vårt, for sikring av både dyr og utstyr samt gi en enklere arbeidsdag.
Idrettsanlegg og sportsarenaer krever ofte ulike former for sikringsløsninger. Vi har alt fra fotballmål til bommer for trafikkstyring.
Barna er det mest dyrebare vi har, og skoler og barnehager må sikres forskriftsmessig både under vanlig bruk og ved oppussing/vedlikehold. Vi har løsningene du trenger.