Til hovedinnhold

Sikkerhet handler om å være i forkant. Om å gjøre det trygt for folk å ferdes. Enten det er på veien, jobben, i parken eller i byen. Men sikkerhet handler også om å skape en opplevelse av trygghet. Skape et åpent samfunn, der folk føler seg trygge – og ikke minst frie. Sikkerhet handler om å ta ansvar. Om å forstå verden vi lever i – og tilpasse oss den. Har du et sikkerhetsansvar? Da bør du lese dette.

1. Gjør en grundig behovsanalyse

Alle som sitter med et sikkerhetsansvar, stort eller lite, bør først gjøre en vurdering av behov. Det er mange ulike sikkerhetsnivåer, enten det er områdesikring, verdisikring, hindring av innbrudd/ tyveri, adgangskontroll etc.

Vurderingen bør blant annet gi deg svar på følgende spørsmål:

Hvor stor er sannsynligheten for tilsiktede handlinger eller uhell?
Hvor stor er sårbarheten?
Hva bør eventuelt sikres? Mennesker, verdier og/eller bygg?
Hva skal til for å øke sikkerheten? Store eller små tiltak?

En grundig behovsvurdering vil i større grad ruste deg til å ta gode beslutninger, og nødvendige forhåndsregler.

2. Velg fysisk sikkerhetsløsning ut ifra definerte behov

Det finnes mange ulike former for fysiske sikkerhetsløsninger. Funksjonelle, smarte og fleksible løsninger. Hva du bør velge, er avhengig av behov og hva du skal sikre. Det viktigste er at du velger en solid løsning som gjør jobben den er tiltenkt å gjøre. I enkelte tilfeller er det kun behov for ekstra sikring i gitte situasjoner. Velg da en fleksibel løsning, som kan kobles av eller på etter behov.

Bildetekst: Bruk av pullerter gir en diskret og økt sikkerhet i gate- og byrom.

Bildetekst: Fleksible gjerder og porter for villa-eiendommer, barnehager, sportsarenaer. Hos Garda Sikring finner du et bredt utvalg.

Garda Sikring har en rekke ulike sikkerhetsløsninger tilpasset de fleste sikkerhetsbehov. Gjerder, porter, pullerter, rekkverk, gatesikringer etc. Permanente eller fleksible løsninger. Produkter med unik teknologi – og fjernstyring der det er praktisk.

3. Estetikk og diskresjon

En viktig del av sikkerheten er å skape en opplevelse av trygghet. Uten at dette går på bekostning av frihetsfølelsen. Bygger vi for eksempel en mur rundt oss selv, vil naturligvis sikkerheten vår øke. Det betyr ikke nødvendigvis at trygghetsfølelsen vår øker. Den massive muren vil konstant minne oss om trusselen vi sikrer oss mot. Den vil hindre oss å kjenne oss fri. Ikke minst vil den gjøre oss redde hvis vi plutselig må bevege oss på utsiden.

Objekt- og områdesikring dreier seg derfor i stor grad om å velge gode, men estetiske og diskrete løsninger. Løsninger som skaper trygge rammer, uten at vi legger særlig merke til dem. Spesielt på steder der det er viktig at folk skal kunne ferdes fritt og trygt, uten konstant påminnelse om eventuelle farer. Som for eksempel i sentrumskjernen.

Bildetekst: Obstruct byromsmøbler – estetisk, fleksibelt og funksjonell beskyttelse.

4. Støy kan bidra til uro

Vær oppmerksom på at støy kan bidra til uro. Støyskjermer er en god løsning der du ønsker å skape soner hvor folk kan ferdes trygt, og samtidig skjermes fra sjenerende bråk. Støy fra for eksempel byggeplasser eller trafikkerte veier blir kraftig redusert med støyskjermer. Sammen med sikkerhetsløsninger skapes trygge og fredfulle soner.

Lydabsorberende Noistop® støyskjermer for ett hvert miljø. Noistop from Lapinus®, a part of the ROCKWOOL® Group.

5. Vær bevisst ditt ansvar

Å være i forkant og jobbe forebyggende, handler om å være bevisst sitt ansvar. Kartlegge risiko og gjøre nødvendige tiltak ut ifra funnene. Å være ansvarlig for sikkerheten, uavhengig av nivå, er et stort ansvar. Dersom noe skulle skje, og nødvendige sikkerhetstiltak ikke var implementert, kan påkjenningen bli enorm. Har du derimot tatt dine forhåndsregler, vet du at du har gjort det du kunne.

6. Sikkerhet krever kontinuerlig oppfølging

Å sette sikkerheten på dagsorden, er en god start. Det er likevel viktig å være klar over at sikkerhetsarbeid ikke er noe som avsluttes. For det handler om å være i forkant. Alltid. Vi tilbyr serviceavtaler, hvor vi sørger for pålitelig drift og nødvendig beredskap. Og ikke minst; fremtidsrettede løsninger.

Sikkerhet er ikke bare terminologi og tall, det er også håndverk og erfaring. Garda Sikring har sikret verdier og samfunn i over 100 år. Vi skreddersyr objekt- og områdesikring ut ifra dine behov.

Sikkerhet handler om trygghet. Reell trygghet og opplevd trygghet. Om å skape et åpent og fritt samfunn – som har tatt sine forhåndsregler.