Til hovedinnhold

Garda Sikring vant anbudet om å få sette opp reingjerder langs Nordlandsbanen. Dette er et av Bane Nor sine tiltak for å redusere antall dyrepåkjørsler langs togskinnene, da spesielt den 58 km lange strekningen mellom Skog og Kvalfors Bru. Langs denne strekningen har det vært spesielt stor påkjørsels-fare for tamrein. Bare i perioden 2013 – 2016 ble 2000 reinsdyr påkjørt ved Nordlandsbanen.

Torsdag 5. juli samlet en rekke nøkkelpersoner fra Bane Nor, Totalprosjekt AS og Garda Sikring AS seg for å gå en befaring. De gikk da fra Skog til Rossvold, som er drøyt halve strekningen som nå skal gjerdes inn med viltgjerder høsten 2018. Trasén har noen utfordrende områder og variert terreng, men også mye flatmark. Totalt skal 18 000 m viltgjerder være ferdig montert denne høsten.

Planleggingsarbeidet er allerede godt i gang og oppstart av riggarbeider starter i uke 30. Samtidig er arbeidet med å rydde skog allerede i gang. Gjerdemonteringen har oppstart mandag 6. August. Arbeidet er beregnet ferdig i utgangen av november. Trase- og gjerdearbeidene fortsetter videre gjennom 2019 og totalt skal det monteres 50 000 m viltgjerder.